مخاطب

اگر به برگشتن به وطن خود فکر می کنید، در صورت تمایل تان ما خدمات مشاوره ای جامع، محرمانه و ناشناس به شما ارایه خواهیم کرد.

ما افرادی که در مراحل مختلف فرآیند پناهندگی قرار داشته و یا قبلا به عنوان پناهنده شناسایی شده اند را راهنمایی می کنیم.

ما خدمات مشاوره ای نامحدودی به شما ارایه می کنیم که موارد ذیل را شامل می شود:

اطلاعات در مورد وضعیت سیاسی و اقتصادی کنونی کشور شما –

یک نمای کلی از برنامه های کمک رسانی و گزینه های مالی موجود که ممکن است برای شما قابل استفاده باشد –

همکاری در ترتیب دادن سفر بازگشت، دریافت مدارک سفر، درخواست به IOM و سایر سازمان های حمایت کننده –

در صورت نیاز، طراحی مشترک یک برنامه در زمینه های مسکن و اشتغال، تضمین معیشت، مراقبت های پزشکی لازم، و فرصت های اموزشی و حرفه ای برای فرزندان شما در وطن تان –

در صورت امکان، توصیه نامه ای برای سازمان هایی که در کشور شما بتوانند از نزدیک از شما حمایت کرده و در جا افتادن دوباره در اجتماع به شما کمک کنند –

AMIF کمک به شروع یک کسب و کار در وطن تان بر اساس دستورالعمل های –

در صورتی که علاقمند به مشاوره هستید، لطفا از طریق شماره تلفن 8768408 02381 با ما تماس گرفته و یک قرار حضوری تعیین کنید تا بتوانیم زمان کافی برای شما اختصاص دهیم.